ชาวไทยภูเขาเผ่าปกากะญอในพื้นที่บ้านปูเต้อ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมจัดงานการส่งเสริมการท่องเที่ยววันช้างไทย โดยมีพิธีเรียกขวัญช้างและผูกข้อมือช้าง

ที่บริเวณวัดปูเต้อ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยนายทินกร คำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พี่น้องชาวปกากะญอ และนักท่องเที่ยว ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววันช้างไทย ประจำปี 2562 ซึ่งในวันที่ 13 มีนาคมเป็นวันช้างไทยทางคณะกรรมการบ้านปูเต้อ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด ซึ่งเป็นพี่น้องชนเผ่าปกากะญอที่ใช้ช้างเป็นพาหนะ ในการขนส่งสิ่งของมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้ก่อให้เกิดภูมิปัญญาในการเลี้ยงดูช้างและก่อให้เกิดความผูกพันในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง ซึ่งพัฒนาเป็นประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ของ ชาวปกากะญอบ้านปูเต้อ ในแต่ละปีก็จะมีประเพณีเรียกขวัญช้าง มีการฝึกช้างเพื่อใช้ประโยชน์ และมีผู้รู้เรื่องช้างที่เป็นหมอฝึกช้างหมอทำขวัญช้างมีความช้างที่เข้าใจวิถีชีวิตวิถีธรรมชาติของช้างได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านปูเต้อ ชมรมคนรักช้างบ้านยะพอ และวิทยาโพธิวิชชาลัยแม่สอด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววันช้างไทย ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยไม่ให้สูญพันธุ์และเป็นการส่งเสริมให้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น ร่วมกันเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีการเรียกขวัญช้าง การผูกข้อมือช้าง การเลี้ยงขันโตกช้าง การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าปกากะญอ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีช้างเข้าร่วมงานจำนวนประมาณ 18 เชือก

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น