ธ.ก.ส.พิษณุโลก ส่งมอบโครงการ 459 โรงเรียนต้นแบบทุนอาหารกลางวัน

806

ธ.ก.ส.พิษณุโลก  ส่งมอบโครงการ 459 โรงเรียนต้นแบบ ทุนอาหารกลางวัน ธ.ก.ส

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 นาย นภพล กันยะมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิษณุโลก พร้อมนายเสน่ห์ บุญคง ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ส่งมอบโครงการ 459 ในโรงเรียนต้นแบบทุนอาหารกลางวัน ธ.ก.ส.แก่โรงเรียนบ้านท่าสะแก อำเภอชาตระการ โดยนายภิเศษ ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3 และนายสุรัตน์ จันทะคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสะแกอ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เป็นผู้รับมอบค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน

โรงเรียนท่าสะแก อ.ชาติตระการ มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการกับ ธ.ก.ส.ได้ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรเต็มรูปแบบร่วมกับชุมชนในพื้นที่ เช่นทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ เลี้ยงสัตว์ ไข่ไก่ ไก่พื้นบ้าน โรงเพาะเห็ดนางฟ้าทำบ่อเลี้ยงปลา โรงเรือนเพาะชำ โรงเรีอนปลูกผักสมุนไพร ผักสวนครัว รั้วกินได้โดยนำผลผลิตเหล่านี้มาผลิตจัดเป็นอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนและต่อยอดกิจกรรมในการนำส่วนที่เหลือไปจำหน่ายสร้างรายได้สมทบทุนต่อไป 

ในส่วนผู้ปกครองนักเรียนเกษตรกรลูกค้าในพื้นที่ร่วมกันจัดแหล่งเรียนรู้แล้วแยกกันทำที่บ้านตนเองเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อไป สำหรับรายได้ โดยมีการจัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ 459 ที่เหมือนกันจำหน่ายตามความต้องการของตลาด เช่น พืชผักปลอดสารพิษที่พอเพียง 459 กลุ่มเพาะเห็ด เป็นต้น

จารุพร  อาภาภิวัฒน์  ภาพ/ข่าว