สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก จัดงานวันนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา ตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรประจำปีงบประมาณ 2562 ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่บริเวณแปลงสาธิต พื้นที่หมู่ 2 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายธนยศ ปานขาว ปลัดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายรพีทัศฯ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดตาก นายสุวรรณ ตาคำ เกษตรอำเภอแม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพี่น้องเกษตร จำนวน 120 คน ร่วมเปิดงาน วันนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาตามโครงการส่งเสริมการหยุดเผา ในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562

เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งรวมทั้ง จังหวัดตาก ยังคงประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยล่าสุดวันนี้ เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 มีนาคม 2562 วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 85 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ส่วนค่า PM 10 เกินค่ามาตรฐานเช่นกัน วัดได้ที่ 138 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และค่าคุณภาพอากาศ AQI วันนี้พุ่งถึง 187 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

โดยสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังคงส่งผลเสียต่อการเกษตรโดย ตรงกล่าวคือทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ต้นทุนการเกษตรสูงขึ้น ผลผลิตต่ำ

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเกษตรกร ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำเกษตรปลอดการเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป สำหรับโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมนำร่องพื้นที่อำเภอแม่สอด และจะมีการขยายความรู้ไปทั้งจังหวัดตาก เพื่อให้เกษตรกรลดการเผา และหันมาใช้วิธีการไถกลบ และการกำจัดใบอ้อย ด้วยการอัดแท่ง นำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น