939

พิษณุโลก เปิดอบรม อพม. คุ้มครองช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมี นายป้อม ยอดกิ่ง นายก อบต.เนินมะปราง กล่าวต้อนรับ และนายณรงค์เกียรติ สิทธิเวช ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สมัครเป็น อพม.มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ คนไร้ที่พึ่ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้สมัครเป็น อพม. ในพื้นที่ ต.เนินมะปราง จำนวนทั้งสิ้น 45 คน

ทั้งนี้ มีหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม. พิษณุโลก และผู้ที่ได้รับเกียรติ ในการบรรยาย บทบาท ภารกิจ หน่วยงาน และร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการทำงานด้านสังคม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อสังคมให้แก่ อพม.ต.เนินมะปราง ที่เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย นายวัลลภ นาเมืองรักษ์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก

นอกจากนั้นยังร่วมด้วยนางสายสมร อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นางสาวกฤติมา โรจนทัพพะ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง นายนพดล ศักดิ์เจริญชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ทนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ผู้ประสานงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และนายจตุรวิทย์ ทรงพุฒิ ผู้ประสานงานอำเภอเนินมะปราง

จากนั้น รองอธิบดีฯ ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุป่วยเรื้อรัง อาศัยอยู่ลำพัง จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ ม.3 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยรองอธิบดี ได้พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาปัญหาเบื้องต้น และมอบหมายให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง.จ.พิษณุโลก ติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับ อบต.เนินมะปราง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่