มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯตาก มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน นร.รร.ราชประชานุเคราะห์ 55

106
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯตาก มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน นร.รร.ราชประชานุเคราะห์ 55

วันที่ 16 ต.ค. 2563 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ได้แก่ กระเป๋าเป้และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จำนวน 281 คน โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายอำเภอเมืองตากและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานในครั้งนี้


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำ รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการจังหวัดตาก สุโขทัย กำแพงเพชร และอุตรดิตถ์ มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 921 คน คณะครู และบุคลากร จำนวน 86 คน โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการขับเคลื่อนตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต ตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีทั้งกาย วาจา ใจ ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง