1479

ผวจ.พิษณุโลก เปิดโครงการ”ก้าวตามพ่อ สืบสานต่อที่พ่อทำปีที่ 4″

yoSugQiUo7

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “ก้าวตามพ่อ สืบสานต่อ ที่พ่อทำปีที่ 4 ” ซึ่งจัดโดยกลุ่มศิลปินศิลป์สองแคว สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พิบูลสงคราม เทศบาลนครพิษณุโลก สถาบันการศึกษา ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

โดยมี ผศ. ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ รักษาราชการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร. เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นางสุวิมล เกตุศรีบุรินทร์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มศิลปินสองแคว กลุ่มจิตอาสา ร่วมงาน

โครงการก้าวตามพ่อ สืบสานต่อ ที่พ่อทำ ปีที่ 4 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติ และสิ่งสำคัญคือ สื่อให้เห็นถึงพลังความรักสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากการดำเนินงานต่างๆ เป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่แสดงความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มเครือข่ายในการทำงาน ส่งผลให้เกิดดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล