พิษณุโลก สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ มอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป

1116

พิษณุโลก สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ มอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ ประธานสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเข็มที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี และเงินสด ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป

ซึ่งในปี 2563 สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอรายชื่อผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ของอำเภอพรหมพิราม จำนวน 4 ราย ไปยังสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุ 1.นางสาวส้มลิ้ม ศรีภิรมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลวงฆ้อง 2.นางขั้ว เลิศประพันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 2 ตำบลมะต้อง 3.นายสงัด อินมะตูม อยู่บ้านเลขที่ 52 หมู่ 2 ตำบลมะตูม 4.นางดอกเนียม อินมะตูม อยู่บ้านเลขที่ 76 หมู่ 1 ตำบลมะตูม

ทั้งนี้ มีผู้แทนจากอำเภอพรหมพิราม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ด้วยสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้นำโครงการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ได้มีกำลังใจรักษาสุขภาพให้ยืนยาวต่อไป และเพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต