225
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เชียงราย ขับเคลื่อนป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 24 กันยายน 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ที่เทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รายงานว่าจังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นควันขนาดเล็ก PM 2.5

ในปี 2563 ที่ผ่านมาพบว่าปริมาณจุดความร้อน Hotspot ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 50 จัดการทั้ง 3 ระยะ คือเริ่มต้นทางสร้างความตระหนักรู้ออกประกาศร่วมกันรณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิดและมีการบริหารจัดการพื้นที่กำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยการทำปุ๋ยหมัก การเพาะเห็ดคืนป่า การใช้พลังงานทดแทนส่วนระยะกลางทางด้วยการควบคุมไฟป่าทำป่าเปียก ทำฝายฟื้นฟูต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ

โดยจัดชุดรักษาความปลอดภัยออกปฏิบัติการรวม 43.ชุด และระยะปลายทางจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กSafety Zone การผลิตเครื่องฟอกอากาศ D.I.Y.การใช้แอปพลิเคชั่นกลุ่มยักษ์ขาวทำการรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน คุณภาพอากาศทำให้จังหวัดเชียงรายมีการฟื้นฟูและร่วมกันรณรงค์ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นกว่า1.3 ล้านต้น

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย กำหนดเริ่มดำเนินการมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันแก้ไขไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน พร้อมประกาศเป็นวาระของกลุ่มจังหวัด เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหามลพิษลดค่าฝุ่นละอองไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

จากนั้นคณะของนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการมีชีวิตปลูกต้นไม้รวมพลังคนสู้ไฟต้านหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงราย