ชป.แจงถนน-ภูมิทัศน์เขื่อนน้ำรีทรุด เหตุน้ำจากเขาไหลกัดเซาะ ยันการก่อสร้างตามมาตรฐาน

885
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ชป.แจงถนน-ภูมิทัศน์เขื่อนน้ำรีทรุด เหตุน้ำจากเขาไหลกัดเซาะ ยันการก่อสร้างตามมาตรฐาน

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการทรุดตัวของถนนปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จังหวัดอุตรดิตถ์


นายยุทธนา มหานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ชี้แจงกรณีนี้ว่า กรมชลประทาน ได้จ้างก่อสร้างถนนภายในบริเวณงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ผิวทาง Asphaltic Concrete หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.5 เมตร ความยาว 485 เมตร ดำเนินการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนนาคะ ตามสัญญาเลขที่ สจ.02/2562 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2562 โดยการดำเนินก่อสร้างเป็นไปตามแบบและมาตรฐานการก่อสร้างทุกขั้นตอน

แต่เนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ในพื้นที่เขตอำเภอท่าปลา ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสซั่น ซินลากู และพายุฮีโกส มีฝนตกหนักในพื้นที่มีปริมาณน้ำมากทำให้น้ำจากภูเขาไหลบ่าลงมาผ่านถนนบริเวณงานปรับปรุงภูมิทัศน์ เกิดการกัดเซาะบริเวณลาดด้านข้างถนน จนทำให้ถนนเกิดการทรุดตัวได้รับความเสียหายความยาวประมาณ 200 เมตร ซึ่งสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 และได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขโดยด่วนแล้ว เพื่อให้ถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ ไม่ได้อยู่ในส่วนของตัวอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีแต่อย่างใดขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงดี

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน