140
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าฯตาก เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ 15 กันยายน 2563 ที่เรือนจำกลางตาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”ให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัย โทษปี พ.ศ.2563 จำนวน 284 คนเป็นผู้ต้องขังชาวไทย 273 คน ชาวต่างชาติ 11 คน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด เกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 1 ให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัย โทษปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 1 -14 กันยายน 2563 เป็นการ ประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน และสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็กสามารถดำเนินการปั้นโคก ขุนหนอง ทำนา ปลูกต้นไม้ ปลูกผัก เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ให้พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น โดยใน ระหว่างดำเนินการจะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริง

โดยในการจัดอบรม จำนวน 14 วัน โดยแบ่งขั้นตอนการฝึกในด้าน การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุนหนอง ทำนา ตามภูมิ สังคมลงกระดาน การสร้างต้นแบบบนพื้นที่จำลอง และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น และการปฏิบัติในพื้นที่จริง ตามทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน

นอกจากนี้ ผู้ต้องขังที่เข้ารับการฝึกอบรม จะได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ผู้ต้องขังพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด พัฒนาต่อ ยอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ ให้แก่ผู้อื่น สามารถคืนคนดีสู่สังคมอย่าง ยั่งยืนต่อไป