128
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

คุ้มเข้มข้ามลำน้ำ “สาละวิน”สกัดหลบหนีข้ามแดน แพร่ระบาดโควิด-19 เข้าฝั่งไทย

วันที่ 15 กันยายน 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่บาดโควิด-19 ภายในประเทศเมียนมา ทำให้ตลอดแนวชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เกิดการลักลอบหลบหนีข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง กำลังทุกฝ่ายบูรณาการตระเวนตรวจ ตลอดจนเฝ้าระวัง โดยนายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการให้บูรณาการกำลังฝ่ายปกครอง สมาชิก อส. และร้อย ทพ.3606 ผู้นำหมู่บ้าน และชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน ในการป้องกันการลักลอบเดินทางเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ในห้วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

โดยวางแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้
1.จัดกำลังพลสมาชิก อส. จากจุดตรวจห้วยกองก๊าด เข้าประจำการที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านแม่สามแลบ พร้อมออกลาดตระเวนบริเวณจุดเสี่ยงตามริมน้ำสาละวินรอบข้าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย ทพ.3606 และ ชุดปฏิบัติการหมู่บ้าน บ้านแม่สามแลบ เพื่อป้องกันการเดินทางเข้ามาในทุกกรณี

2.จัดชุดปฏิบัติการ อส. เฝ้าระวังแนวชายแดน เข้า ประจำการเฝ้าระวังและลาดตระเวนจุดเสี่ยงต่อการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ถึงนโยบายการเข้มงวดบริเวณแนวชายแดนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รวม 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณสบยวม (ป้องกันการลักลอบเข้ามาภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่ละอูน ทางเรือ) , บริเวณบ้านปู่ทา และบริเวณบ้านสบเมย ตำบลแม่สามแลบ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ ร้อย ทพ.3606 และ ชุดปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน

3.การเข้มงวดคัดกรองการลักลอบเข้ามาภายในพื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่ละอูน โดยการตรวจสอบคัดกรองตั้งแต่ระดับครัวเรือนของผู้หนีภัยการสู้รบฯ อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น