รมช. กระทรวงเกษตรฯบรรยายพิเศษหัวข้อ “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกยุค Disruption”


วันนี้ (7 มี.ค. 62 ) นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ“ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกยุค Disruption” ให้แก่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตากและผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารเกษมจาติกวนิช เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “ศาสตร์พระราชา” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตของคนไทย เป็นแนวทางในการ “พัฒนาชาติสู่ความยั่งยืน” ดังนั้น หากทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ประเทศก็จะมีแต่คนดี และทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้า “ศาสตร์พระราชา” จึงเป็นเสมือนองค์ความรู้ที่อยู่คู่แผ่นดินไทย รวมทั้งแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้พระราชทานไว้กว่า 40 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนชาวไทย นำไปเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

โอกาสนี้นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ฝากข้อคิดให้ผู้ร่วมรับฟังการบรรยาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความสำนึกและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรัชญาในการดำเนินชีวิต ตลอดจนยึดถือและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป