ก.ย. 5, 2020

พิษณุโลก จัดกิจกรรม”อาชาบำบัด” ฟื้นฟูศักยภาพคนพิการ ขี่ม้า ร้องเพลง ชื่นมี่น

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 ที่เลดี้ฟาร์ม ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการอาชาบำบัดฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก จัดโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก

นางสุพรรณี ทองบำรุง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก และประธานสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด กล่าวรายงานว่า ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คือ”โครงการอาชาบำบัดฟื้นฟูศักยภาพคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก “เป็นจำนวนงิน 114,450 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 ครอบครัว จำนวน 20 คน โดยกำหนดให้เรียน 14 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมงจนครบหลักสูตร

ทั้งนี้ ผลจากการวิจัยทางการแพทย์ทั้งนอกและในประเทศ พบว่าเด็กพิเศษด้านสติปัญญา ที่มีพัฒนาการช้า และกระดูกแขน กระดุกขา กล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กไม่เข็งแรง เมื่อได้รับการกระตุ้นจากการบำบัดจากม้า แล้วพัฒนาการเด็กดีขึ้นเห็นชัดเจน และเป็นการทำให้เด็กมีสมาธิดี จิตใจโอบอ้อมอารีย์ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนๆ อารมณ์ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และไม่เป็นภาระกับสังคมรอบข้าง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.บุญชู พรพรหมพิพัฒน์ เจ้าของสถานที่”เลดี้ฟาร์ม”พร้อมม้า

สำหรับกิจกรรมโดยวิทยากรจัดให้ผู้พิการได้แสดงออก บรรยายให้ความรู้ประโยชน์และสิ่งที่ได้รับจากการขี่ม้า การฝึกทรงตัวนั่งบนหลังม้าให้ปลอดภัย การฝึกอบรมคุ้นเคยกับม้า มีการร่วมสนุกสนานด้วยการร้องเพลง เป็นต้น

ชนันท์ ช่างเงิน/เอกสิทธิ์ ทรงทอง ภาพ/ข่าว