1127

อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินอุดหนุน สสจ.-9 รพ. 1,704,500 บาท

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อาคาร 2 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางวรรธยา โตมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการมอบเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1,704,500 บาท

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 130,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม

2. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 420,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อชุดป้องกันอนุภาคฯ

3. โรงพยาบาลพิชัย จำนวนเงิน 695,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่และปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม

4. โรงพยาบาลน้ำปาด จำนวนเงิน 695,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่และปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม

5. โรงพยาบาลตรอน จำนวนเงิน 65,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม

6. โรงพยาบาลทองแสนขัน จำนวนเงิน 65,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม

7. โรงพยาบาลลับแล จำนวนเงิน 65,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม

8. โรงพยาบาลท่าปลา จำนวนเงิน 65,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม

9. โรงพยาบาลฟากท่า จำนวนเงิน 65,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม

10. โรงพยาบาลบ้านโคก จำนวนเงิน 65,000.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน