จังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส.

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ศาลากลางจังหวัดตาก

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดและอำเภอจัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด เพื่อทำหน้าที่อำนวยการสนับสนุนการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่จังหวัด และสนับสนุนตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ และด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ. ศ. 2561 บัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการระดับจังหวัด เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน แนะนำ อำนวยความสะดวกและรายงานปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561

โดยศูนย์ฯดังกล่าว จะประสานการปฏิบัติงานกับศูนย์เฉพาะกิจระดับอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย