กกล.ผามือง-กอ.รมน.ภาค 3 แถลงการณ์ เมียนมาติดเชื้อโควิด 574 ราย มาตรการเข้มสกัดหลบหนีเข้าชายแดน

1000

กกล.ผามือง-กอ.รมน.ภาค 3 แถลงการณ์ เมียนมาติดเชื้อโควิด 574 ราย มาตรการเข้มสกัดหลบหนีเข้าชายแดน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในประเทศเมียนมา ที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อฯ ในเมืองชิตตเว รัฐยะไข เกือบ 20 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในมียนมาเพิ่มขึ้นเป็น 574 ราย ซึ่งเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กำลังระบาดเป็นสายพันธุ์ใหม่ ที่มีศักยภาพในการแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าที่ระบาดก่อนหนัานี้

ทั้งนี้ไนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจ้หวัดเชียงราย ยังคงมีแรงรานต่างด้าวที่พยายามจะลักกลอบเข้ามา
ตามช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ โดยไม่ผ่านกระบวนการกักตัว (SO) ตามนโยบายของประเทศไทย

ดังนั้นกองกำลังผาเมือง จึงยังคงปฏิบัติการในการสกัดกั้นแรงงาน่ำงด้าวที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกฏหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยความเข้มข้นอย้างต่อเนื่อง ตามมาตรการ 7 ด้าน ดังนี้

1. การประสานความร่วมมือไปยังประเทศเมียนมา ผ่านคณะกรรมการขายแอนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ในการสกัดกันแรงงานต่างด้าว

2. จัดการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อเพิ่มมาตรการในการสกัดแรงงานต่างด้าว โดยเน้นให้ผู้นำชุมชน เข้ามามีส่วนร่าม

3.การจัดกำลังชุดปฏิบัติการข่าว เปีนหลักในการข่าวเชิงรุก ต่อกลุ่มขบวนการนำพาแรงงานต่างด้าว
ลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดน โดยมุ่งเน้นสืบสวน และจับกุมดำเนินคดีต่อผู้นำพา, ผู้สั่งการ และกลุ่มผู้ได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรง

4. การสกัดกั้นตามแนวชายแกน โดยการเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจ พร้อมทั้งได้ไช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) บินลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตาม
ช่องทาง/ท่าข้าม ที่ล่อแหลม การติตตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเชลล์ พร้อมกล้องวงจรปิด(CCIV) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จัดกำลังพลประจำช่องทาง/ท่าข้าม ในการเฝ้าตรวจหมุนเวียน ตลอด 24
ชั่วโมง และเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนในส้นทางหลักและเส้นทางรอง

5.จัดทำเครื่องกีดขวางโดยการดิดตั้งรั้วลวดหนาม และปรับปรุงลวดหนามที่มีอยู่เดิม ให้มีความแข็งแรงทนทาน โดยเฉพาะในช่องทาง/ท่าข้ามที่ล่อแหลม และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บนเส้นทางหลัก/เส้นทางรอง และจัดกำลังร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีจากบริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดนเข้ามายังพื้นที่ตอนในของประเทศ

6.การปิดล้อมตรวจค้นแหล่งหลบซ่อนพักพิง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตามแหล่งพักพิงชั่วคราวในบริเวณพื้นที่หมู่บ้านตามแนวขายแดน

7.การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยการจัดชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ลงพื้นที่เสริมสร้างการรับรู้ให้กับผู้นำชุมชน และประชาชนในหมู่บ้านตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทั้งการแจ้ง
เบาะแส และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

โดยห้วงตั้งแต่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา กองกำลังผาเมือง สามารถกับกุมแรงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาตามช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ จำนวน 106 ครั้ง ผู้ต้องหา 332 ราย (เมียนมา 289 ราย, ลาว 33 ราย.
จีน 21 ราย และเกาหลีเหนือ 7 ราย) ซึ่งหน่วยได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สายในการคัดกรองก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศต้นทาง ตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้า
เมืองจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ กองกำลังผาเมือง จะยังคงเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนี เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป