ส.ค. 25, 2020

พิษณุโลก พม.นำร่องเปิดศูนย์ DAY CARE รับเลี้ยงดูเด็กฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) มีนโยบายช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม พบว่ามีครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวที่ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ในจังหวัดพิษณุโลก

นางอัญชรินทร์ กล่าวว่ากระทรวง พม.จึงมีแนวทางที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ ในช่วงเวลาที่ต้องออกไปทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัว โดยมอบนโยบายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เปิดศูนย์ดูแลเด็ก Day Care เพื่อรับดูแลเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 6 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงเวลา 8.30 -16.30 น. แบบไปเช้าเย็นกลับ ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ไม่มีเว้นวันหยุดราชการ

“ผู้ที่สนใจมีคุณสมบัติ เป็นบิดา มารดา หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว ผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพที่ประสบปัญหาไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ ในช่วงไม่มีผู้ดูแลเด็ก เด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 6 ปี โดยนำหลักฐานการยื่นใบสมัคร สำเนาสูติบัตรเด็กพร้อมฉบับจริง สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กพร้อมฉบับจริง รูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้วจำนวน 6 รูป รูปถ่ายบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่จะเป็นผู้รับเด็กกลับคนละ 2 รูป สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ประวัติการรับวัคซีนของเด็ก( ถ้าเฉพาะหน้าที่ไดัรับวัคซีน) เป็นต้น”นางอัญชรินทร์ กล่าว

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก หลังโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (โรงเรียนชาย) ตพบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 055-265017

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในภาวะวิกฤต ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ และจัดบริการสวัสดิการสังคมสำหรับเด็ก และเยาวชน สตรี กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ที่ประสบปัญหาด้านปัจจัยสี่ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคม