อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างจริยธรรม

 

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนิเทศติดตามการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินโครงการตามแนวทางเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกเป็น “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)” ประจำปีงบประมาณ 2562

ซึ่งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการตามแนวทางเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถานศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำหรับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะผู้บริหาร, ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ บุคลากรด้านการศึกษา ครู เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และนักเรียนแกนนำ MDS จำนวน 90 คน การฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน