สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก จัดพิธีถวายราชสักการะ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 2 มีนาคม 2562  ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำส่วนราชการร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้แรงงานไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองให้มีมาตรฐานฝีมือ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงานและสร้างรายได้ที่เหมาะสม โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทเกียรติธนาขนส่ง จำกัด และโรงแรมสวนสินล้านนา และมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานผู้ประกอบอาชีพ ได้แก่ บริษัท ที เค กาเม้นท์ แม่สอด จำกัด


มติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระบิดามาตรฐานแห่งการช่างไทย อันเนื่องด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการช่าง ทรงเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่พระเยาว์ ทรงประดิษฐ์ของเล่น รวมทั้งเรือใบที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง กังหันน้ำชัยพัฒนา ตลอดจนการตั้งโรงเรียนพระดาบส เพื่อสอนวิชาชีพช่างแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น