อุตรดิตถ์ จัดงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”


เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ นายธนากร ถึงจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุย เดชบรมนาถบพิตร ณ.ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องใน วันมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ
“วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความพิเศษต่อช่างฝีมือ แรงงานไทยทั่วประเทศนับต่อแต่นี้ไป เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้วันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ รวมถึงมีการถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ ๙ ว่า “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่างและเป็น แบบอย่างและแรงใจต่อแรงงานไทยทุกคน การถวายพระราชสมัญญาและกําหนดให้วันที่ ๒ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหา กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดําเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือช่าง แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ โดยกรมแรงงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเป็นเจ้าภาพ การ เสด็จพระราชดําเนินในครั้งนั้นแสดงให้เห็นถึงพระราชหฤทัยในการเล็งเห็นถึงความสําคัญ ของการช่างไทย

โดยในครั้งนั้น พระองค์ ได้มีพระราชดํารัสตอนหนึ่งว่า
” ช่างทุกประเภท เป็นกลไกสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคน เพราะตลอดชีวิตของคนเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการสิ่งต่างๆ ที่ได้มาจากฝีมือของช่างอยู่ ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายยิ่งในสมัยปัจจุบัน วิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจําเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ช่างที่มี ความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณคุณภาพดีและเพียงพอกับความต้องการ”

พระราชดํารัสในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างของสโมสรโรตารี กรุงเทพฯใต้ ณ ลุมพินีสถาน วันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๑๓ พร้อมกันนี้ ในงานยังมีการจัดนิทรรศการ แสดงถึงพระปรีชาสามารถทางการช่าง ณ บริเวณ งานด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน