อุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา “เครือข่าย ประชาสัมพันธ์” โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562 พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “จังหวัดอุตรดิตถ์กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีสวนร่วมทางการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ลงคะแนนด้วยจิตสำนึกที่เป็นอิสระ เพื่อเลือกผู้แทนที่มีคุณภาพหรือเป็น “คนดี” ตามแนวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจเรื่องการเมือง รู้คิด วิเคราะห์ เท่าทันสถานการณ์บ้านเมือง และออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นคนดีมีคุณภาพในการบริหารบ้านเมืองต่อไป

นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เห็นความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม ทางการเมือง หลีกหนีระบบอุปถัมภ์ ซื้อสิทธิขายเสียง มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาเลือกคนดี มีความสามารถเข้ามาเป็นผู้แทน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน