สภ.เมืองพิษณุโลก ร่วมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จัดอบรมต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พ.ต.อ.ทรงพล สังข์เกษม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก เป็นประธานพิธี มอบใบประกาศนียบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พร้อมคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้การต้อนรับ


รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลัก ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยกลยุทธ์แผนที่ 3 คือการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ซึ่งเป็นแผนที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงรวมถึงเยาวชนทั่วไป

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)ได้มีการร่วมมือดำเนินงานโครงการ D.A.R.E ประเทศไทย จัดให้ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E เข้าไปสอนทักษะการปฏิเสธยาเสพติดในโรงเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เพื่อเป็นการให้วัคซีนคุ้มครองป้องกันให้เด็กรอดพ้นจากยาเสพติด ซึ่งกำหนดให้ครูตำรวจ D.A.R.E สอนเด็กนักเรียนครั้งละ 1 ห้อง สอนบทเรียนละ 1 ชั่วโมง ตามเนื้อหาหลักสูตร 13 บทเรียน ใช้ระยะเวลา 13 สัปดาห์ ต่อ 1 ภาคการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะให้เด็กนักเรียนสามารถแสดงออกอย่างมั่นใจในการปฏิเสธและตอบโต้ เพื่อนักเรียนจะได้นำทักษะเหล่านั้นไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ถูกชักชวนให้ทดลองใช้ยาเสพติดรวมทั้งหลีกเลี่ยงแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อน

นอกจากนี้ครูตำรวจ D.A.R.E ยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเลือกทำได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงเกี่ยวกับยาเสพติด สุรา และบุหรี่ พร้อมสอนให้เด็กนักเรียนเกิดทักษะในการตัดสินใจ และสอนนักเรียนได้รู้วิธีต่อต้านแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนพร้อมเสนอทางเลือกอื่นให้กับนักเรียนแทนการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง ปัจจุบันประเทศที่มีการดำเนินงานโครงการ D.A.R.E รวมทั้งสิ้น 50 ประเทศจากทั่วโลก