ผู้ว่าฯ ตาก เปิดอบรมเครือข่ายผู้อยู่กับป่า

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เสริมความรู้เครือข่ายผู้ที่มีวิถีอยู่กับป่า หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการเก็บหาของป่า  5 อำเภอชายแดน ร่วมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลืออาสาไฟป่ากว่า 1 ล้านบาท

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุมรัตมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก   นายเจริญฤทธิ์   สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายปัญญารัตน์  รังศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้มีวิถีอยู่กับป่า หรือ ผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการเก็บหาของป่าในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตก ของจังหวัดตาก เพื่อร่วมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดตาก แบบบูรณาการ  ภายใต้โครงการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พื้นที่จังหวัดตาก กิจกรรมย่อยแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เนื่องจากพื้นที่จังหวัดตาก มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และมีภูเขาสูงชันมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทางด้านฝั่งตะวันตก ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน สภาพอากาศที่มีความแห้งแล้ง อาจเกิดไฟป่าจะมีความรุนแรงลุกลามได้ง่าย จึงทำให้ประสบปัญหาความรุนแรงด้านไฟป่าและหมอกควันในทุกปี  จังหวัดตากเป็น 1 ใน 9 จังหวัดที่ประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ที่รัฐบาลเพิ่งเล็ง และเร่งรัดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเป็นกรณีพิเศษ  

ซึ่งสาเหตุที่เป็นต้นเหตุไฟป่าและหมอกควันเกิดจากการกระทำของคนแทบทั้งสิ้น ที่ได้ทำการจุดไฟเพื่อกิจกรรมต่างๆเช่น การเข้าไปในป่า เพื่อเก็บหาของป่า ล่าสัตว์  เผาป่าเพื่อให้หญ้าใหม่แตก ใช้เป็นอาหารของวัวควายที่ปล่อยเข้าในพื้นที่เลี้ยงในป่า  การเผาวัชพืชและเศษวัชพืช เหลือใช้ในพื้นที่เกษตร การเผาขยะ หรือเกิดจากความประมาท แกล้งจุด  ความคึกคะนอง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  การคมนาคมทางอากาศ การท่องเที่ยวรวมถึงพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย  

โดยปีที่ผ่านมา จังหวัดตากตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 10 เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด  รวมจำนวน 19 วันและตรวจพบจุดความร้อนหรือ HOTSPOT ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1มกราคมถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 รวม 1,377 จุด  

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดตากเสริมความรู้เครือข่ายผู้ที่มีวิถีอยู่กับป่า หรือผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการเก็บหาของป่า  5 อำเภอชายแดน ร่วมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมมอบเงินกองทุนช่วยเหลืออาสาไฟป่ากว่า 1 ล้านบาท

  ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น