ปตท.สผ.เปิด “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ.โครงการเอส 1” รพ.ลานกระบือ 2 ชั้น 60 เตียง

184
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ปตท.สผ.เปิด “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ.โครงการเอส 1” รพ.ลานกระบือ 2 ชั้น 60 เตียง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ปตท.สผ.โครงการเอส 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีเปิด “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ.โครงการเอส 1” อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลลานกระบือ เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบ 3 รอบ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดย ปตท.สผ. ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน แบบ 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง พร้อมงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวม 20,000,000 บาท

ทั้งนี้ นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารฯ พร้อมด้วย นายนิกร พิลึกเรืองเดช ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอลานกระบือ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ธีรพงศ์ ตันเจริญสุขจิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบือ นายพิพัฒน์ สัสดีแพง รักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 ผู้บริหาร พนักงาน ปตท.สผ. หัวหน้าส่วนราชการอำเภอลานกระบือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอลานกระบือร่วมเป็นเกียรติในพิธี

โรงพยาบาลลานกระบือ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีผู้ป่วยที่เดินทางมารับบริการจากทั้งในพื้นที่อำเภอลานกระบือและพื้นที่ใกล้เคียง เช่น อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยสภาพของอาคารสถานที่ที่ก่อตั้งมานานกว่า 36 ปี ทำให้การบริการผู้ป่วยในปัจจุบัน ซึ่งมีประมาณ 280 – 300 คน ต่อวัน ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพและไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้ง โรงพยาบาลยังมีห้องพิเศษเพียง 5 ห้อง ทำให้ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่มารับบริการได้ ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องรอคิวตามลำดับ ส่งผลต่อการรักษาพยาบาลที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติได้ตามความต้องการ

ปตท.สผ. ในฐานะผู้ดำเนินการสำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่แปลงสัมปทานเอส 1 ซึ่งมีพื้นที่ตั้งสถานีผลิตหลักอยู่ที่ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและยกระดับการให้บริการของโรงพยาบาลลานกระบือให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย ปตท.สผ. จึงจัดทำ “โครงการพัฒนาโรงพยาบาลลานกระบือ” โดยสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน แบบ 2 ชั้น ขนาด 60 เตียง พร้อมด้วยอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอต่อการใช้งาน

โดยกำหนดให้อาคารดังกล่าวมีห้องพิเศษอีก จำนวน 10 ห้อง เพื่อให้รองรับผู้มาใช้บริการได้เพิ่มขึ้น และโรงพยาบาลยังสามารถนำรายได้จากการให้บริการห้องพิเศษมาบริหารจัดการและต่อยอดพัฒนาโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อยกระดับโรงพยาบาลลานกระบือให้เป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอลานกระบือและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด