คณะกรรมการทีบีซีไทย-เมียนมา หารือร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควัน ลดมลพิษทางอากาศที่ทำลายสุขภาพของราษฏรทั้งสองประเทศ

วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พันเอกอาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ในฐานะประธาน TBC ฝ่ายไทย พร้อมด้วยพันโทอ่อง ซาน วิน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 97 ประธาน TBC ฝ่ายเมียนมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ TBC ทั้งฝ่ายไทยและเมียนมา ร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ครั้งที่ 43 ซึ่งมีประเด็นการหารือในหลายด้าน

โดยเฉพาะเรื่องปัญหาหมอกควัน ที่ฝ่ายไทยขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมาในการร่วมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา หมอกควันอันเกิดจากการเผาป่า ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ทำลายสุขภาพ และเกิดการบดบังทัศนะวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะทั้งทางบก และอากาศ ปัจจุบันในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน จังหวัดตาก เริ่มปรากฎหมอกควัน เพิ่มขึ้นในห้วงฤดูแล้ง และได้มีการกำหนดเวลาวิกฤตหมอกควัน ห้ามเผาเด็ดขาด จึงขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมาในการร่วมรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ฝ่ายเมียนมา พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ราษฏรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน อันเกิดจากการเผาป่า โดยมิให้มีการเผาวัชพืชหรือซากพืชที่เหลือจากการเกษตร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆมีความตระหนักต่อสถานการณ์หมอกควัน และมีการเตรียมความพร้อม เช่นหน่วยดับเพลิงประจำอำเภอ มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อให้ทันต่อเหตุไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งสอดส่องดูแลบ้านเรือนราษฏรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ราษฏรช่วยกันป้องกันเหตุ มีระเบียบให้ทุกตำบลและหมู่บ้าน มีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงไว้ทุกพื้นที่


นอกจากนี้ยังมีการขอความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สารเคมีต้องห้ามและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ร่วมทั้งการร่วมกันในการจักกุมผู้กระทำผิด ผ่านกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในการสกัดกั้นยาเสพติด ในพื้นที่ตามแนวชายแดน และสานความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ทั้งการลาดตระเวนร่วมตามแนวชายแดนริมสองฝั่งแม่น้ำเมย การจัดการแข่งขันกีฬา การทัศนศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น
ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น