พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน(คลิป)

288

พิษณุโลก ศูนย์อนามัยที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการสื่อสารเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 New Normal เขตสุขภาพที่ 2 โดยมีสื่อมวลชน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมประชุม

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายมวลชนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 New Normal เขตสุขภาพที่ 2 เพื่อให้สื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนได้รับทราบถึงการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองอย่าง New Normal การบรรยายเรื่องเทคนิคและวิธีการนำเสนอข่าว และการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกทางให้ประชาชนในรายการการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นอกจากนั้น มีการแบ่งกลุ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มการนำสื่อไปใช้กับประชาชน กลุ่มสถานการณ์ข่าวที่ต้องใช้ทำข่าว และกลุ่มสร้างความรอบรู้แบบ New Normal เป็นต้น