พิษณุโลก “วันนักข่าว 5 มีนาคม“ มังกร จีนด้วง นำทัพประกาศจุดยืนยึดมั่นจริยธรรม-จรรยาบรรณ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภาครัฐและเอกชน

นายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี นับว่าเป็นวันนักข่าวไทย หรือ วันสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก จึงกำหนดจัดงาน “วันนักข่าว” ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.จะมีพิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารเพล อุทิศส่วนกุศลใหักับผู้ล่วงลับ ณ วัดโพธิญาณ อำเภอเมืองพิษณุโลก ช่วงเวลา 18.00 น.ณ ห้องบุศราคัม โรงแรมไพลินอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบปะสังสรรค์กัน และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำคุณประโยชน์กับสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

นายมังกร กล่าวว่า สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก มีผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนที่คร่ำหวอดในแวดวงสื่อสารมวลชนมาอย่างยาวนาน เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารและสมาชิกที่เป็นขุนพลน้ำหมึกและเหยี่ยวข่าว ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ นักจัดรายการวิทยุ คอลัมนิสต์ กราฟฟิคดีไซค์เนอร์ โปรดิวเซอร์ ตลอดจนผู้สนใจในวิชาชีพสื่อสารมวลชน

นายมังกร กล่าวด้วยว่า เป้าหมายการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐและเอกชนอย่างรอบด้าน ทันเหตุการณ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมจะนำเสนออย่างสร้างสรรค์ ดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมและจรรยาบรรณ จึงมีการยกมาตรฐานสมาชิกให้มีความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพ ยึดมั่นเจตนารมณ์ในอันที่จะรับใช้สังคมด้วยความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ พร้อมที่จะเดินควบคู่ไปกับทุกภาคส่วนของเมืองพิษณุโลก ที่กำลังเจริญเติบโตในทุกมิติ