พิษณุโลก มรภ.พิบูลสงคราม เปิดหน่วยบริการประจำวิทยาลัยการพยาบาล บริการนิสิต นักศึกษา เจ็บป่วย(คลิป)

578

พิษณุโลก มรภ.พิบูลสงคราม เปิดหน่วยบริการประจำวิทยาลัยการพยาบาล บริการนิสิต นักศึกษา เจ็บป่วย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)​ จังหวัดพิษณุโลก ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธาน เปิดหน่วยบริการประจำมหาวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการพยาบาล โดยมี อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล พร้อมคณะอาจารย์ผู้ฝึกสอน และนิสิตนักศึกษา ให้การต้อนรับ

อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล กล่าวว่า หน่วยบริการประจำเป็นหน่วยบริการ หรือกลุ่มหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ โดยได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อบริการสาธารณสุขในลักษณะเหมาจ่ายรายหัว และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

โดยหน่วยบริการมีคุณลักษณะ ให้บริการด้านเวชกรรม ส่วนรักษา มีแพทย์ตรวจรักษา บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตอย่างเป็นองค์รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งนี้มีเครือข่ายหน่วยบริการเพื่อการส่งต่อการรักษาในกรณีเกินขีดความสามารถ จะนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมผู้ป่วยใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพสามารถเลือกเป็นหน่วยบริการประจำเพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด

สำหรับวิทยาลัยการพยาบาล มรภ.พิบูลสงคราม เปิดการเรียนการสอน มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 47 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 60 คน โดยมีหลักสูตร 4 ปี