พิษณุโลก สถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จัดงาน “ 89 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย”


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาสิทธิธรรมานุวัตร วัดราชบูรณะ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน เป็นประธานพิธีงานวันวิทยุกระจายเสียงไทยประจำปี 2562 ปีที่ 89 โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง ตลอดจนผู้อาวุโสในแวดวงวิทยุกระจายเสียง เข้าร่วมงาน

นายมนต์รัตน์ ปาลิวนิช (ดอกรัก เมืองสองแคว) ประธานชมรม สถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ กล่าวรายงานว่า ชมรมวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่จังหวัดพิษณุโลก การจัดงาน “89 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย” เพื่อราลึกถึงพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย การจัดงานดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อราลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิน พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทย

โดยมีความสำคัญของการเริ่มต้นกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งมีการถ่ายทอดกระแส พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในงานพระราชพิธีฉัตรมงคล จากพระที่นั่ง อมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ถ่ายทอดไปตามสายเข้าเครื่องส่งและออกอากาศ ที่สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท ภายในพระราชวังพญาไท ซึ่งถือเป็นการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกของไทย สำหรับการจัดงาน 89 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย

ชมรม สถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก มีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยพิธีสักการะพระรูป พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคลากรด้านวิทยุกระจายเสียงที่ล่วงลับ