วิทยาลัยการพยาบาล มรพส.มอบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร

399
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร วิทยาลัยการพยาบาล

ในวาระครบรอบ 1 ปี จากการได้รับการอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสภาการพยาบาล ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการจำนวน 7 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน


บุคลากรสายวิชาการ
ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านผลงานวิจัย
1. อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ
2. อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์
ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านวิชาการ
3. อาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี
4. อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ
ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5.อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว
ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านประกันคุณภาพการศึกษา
6.อาจารย์ชมพู่ บุญไทย
ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านพัฒนานักศึกษา
7.อาจารย์ศิลปะชัย ฟั่นพะยอม
บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น หัวหน้าสำนักงานคณบดี
1.นางสาวธนาภัทรรัญ เฟื่องมณี
ได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านพัฒนานักศึกษา
2.นางสาวมัณฑนา เป็งยาวงค์