องคมนตรี คณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ  จังหวัดตาก


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี กรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ เลขานุการมูลนิธิโครงการหลวง คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


ในเวลา 09.20 น องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของโครงการหลวงให้เป็นไปตาม พระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด การดำเนินงานของโครงการหลวง ตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา ส่งเสริมให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งยังสนับสนุนการนำองค์ความรู้ของโครงการหลวง ไปส่งเสริมให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงอื่น


ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ 39 ของโครงการหลวง และยังเป็นศูนย์ที่กำเนิดขึ้นในรัชกาลที่ 10 ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูง ห่างไกลและทุรกันดาร เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ มีฐานะยากจน ดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่น รวมทั้งเริ่มมีการบุกรุกขยายพื้นที่เพื่อปลูกข้าวโพด


ในปีพ.ศ.2559 มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปพัฒนาชุมชนดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง โดยเริ่มดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่โครงการหลวง คือ การพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขา ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร โดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าไปสำรวจและปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเริ่มดำเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ มาตามลำดับ และก่อตั้งเป็น “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ” ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่ 39 และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่ 10

โดยพื้นที่ของศูนย์ฯ เลอตอ มีสภาพเดียวกับยุคแรกของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ มีชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ รวม 6 หมู่บ้าน 14 หย่อมบ้าน 1,111 ครัวเรือน จำนวนประชากร 5,616 คน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 339 ราย
ศูนย์ฯ ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืช และศึกษาการเจริญเติบโตของพืชภายใต้สภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ฯ เพื่อคัดเลือกชนิดพืชที่มีความเหมาะสมส่งเสริมแก่เกษตรกร ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล และกาแฟ จนสามารถสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกรในพื้นที่

นอกจากนี้ยังสนับสนุน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการผลิตปุ๋ยหมัก การปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง ภายใต้บริบทของชุมชน โดยร่วมระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนายุวเกษตรกรโครงการหลวง เพื่อเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต ผลผลิตหลัก ได้แก่ เบบี้ฮ่องเต้ กวางตุ้ง คะน้าฮ่องกง ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี ซุกินี สตรอว์เบอร์รี่ เคพกูสเบอร์รี่ และเสาวรสหวาน

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น