อบจ.อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ ขรก. เข้ารับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

495

อบจ.อุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ ขรก. เข้ารับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับข้าราชการเข้ารับตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (1) นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับข้าราชการผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ซึ่งมารับตำแหน่ง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

ได้แก่ 1. นายธนทัต เศวตศิรพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง 2. นายเมธภีพันธ์ สุขทั่วญาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 3. นางสาวอุษา มาดี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน