ม.พัน.28 พล.ม.1 เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือประชาชน(คลิป)

343

ม.พัน.28 พล.ม.1 เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 3 กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบราคาตกต่ำจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยหน่วยเข้ารับซื้อพืชผักผลผลิตของเกษตรกรถึงสวน ในพื้นที่ อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดภาระการขนย้าย, ลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาด ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 โดยหน่วยได้นำผลผลิตดังกล่าวส่งมอบให้กับครอบครัวกำลังพล และโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย ได้รับประทานต่อไป