3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

พล.ม.1 ทหารจิตอาสาฯชุดช่างสร้างบ้านผู้ยากไร้ บริการซ่อมเครื่องมือการเกษตร(คลิป)

134
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พล.ม.1 ทหารจิตอาสาฯชุดช่างสร้างบ้านผู้ยากไร้ บริการซ่อมเครื่องมือการเกษตร

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 นำชุดช่างทหารจิตอาสาพระราชทาน ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน, ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง , ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้ด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการ ” บ้านกาชาดรวมน้ำใจชาวเพชรบูรณ์ ” จำนวน 2 หลังคาเรือน

โดยกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 โดยสร้างบ้านให้แก่ นางรัตนา สีพิมพ์ บ้านเลขที่ 160 ม.7 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ (ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จประมาณ 80 %)
และนางสาวสุพัตรา จันทร์คำ บ้านเลขที่ 49 ม.5 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (ดำเนินการสร้างแล้วเสร็จประมาณ 80%)

ต่อมาวันเดียวกัน.กองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสาพระราชทานชุดช่าง ออกให้บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรให้กับประชาชน และพี่น้องเกษตรกร ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลชอนไพร และหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีประชาชนเข้าใช้บริการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 18 คน เครื่องมือทางเกษตรที่นำมาซ่อมสามารถใช้การได้ประชาชนในพื้นที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และขอบคุณพี่ๆ ทหารที่ให้บริการซ่อมเครื่องมือทางการเกษตรถึงที่บ้านสามารถช่วยลดรายจ่ายและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19)