3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

กกล.ผาเมือง พัฒนาปรับปรุงก่อนเปิดภาคเรียน และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการบนพื้นที่สูง(คลิป)

117
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

กกล.ผาเมือง พัฒนาปรับปรุงก่อนเปิดภาคเรียน และจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการบนพื้นที่สูง

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 กองร้อยทหารพรานที่ 3207 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ลงพื้นที่ร่วมกับคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู หมู่ที่ 7 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงราย และประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

โดยการ ถากถางหญ้า, ขุดหลุมทำรั้วล้อยางกั้นเด็กเล็ก, จัดระเบียบอาคารโรงเรือนต่างๆ และสถานที่ภายในโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน

ในวันเดียวกันกองร้อยทหารพรานที่ 3202 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.แม่อาย จังหวัดเชียงรายจนท.พัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูง, จนท.องค์การบริหารส่วน ต.ท่าตอนจนท.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ท่าตอน และชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3206 กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 รวม 34 คน

โดยร่วมกันดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากร เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการบนพื้นที่สูง ตามแผนพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาพื้นที่จัดระเบียบ/เสริมสร้างความมั่นคงชุมชนบนพื้นที่สูง จำนวน 114 หลังคาเรือน ณ บ.ปะสี ต.มะลิกาฯ, บ.ป่ากุ๋ย และ บ.แก่งตุ๋ม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่