สคร.2 ยกการ์ด ติดตามการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก-มาลาเรีย

684

สคร.2 ยกการ์ด ติดตามการควบคุมป้องกันไข้เลือดออก-มาลาเรีย ชายแดน

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (ผอ.สคร.2) จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คุณพรสุรางค์ ราชภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ คุณวรรณา วรรณาวิจิตร หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมฯ และดร.กริ่งแก้ว สอาดรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และโรคไข้มาเลเรีย ณ ศูนย์โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3 แม่สอด จังหวัดตาก

โดยมีนายกฤษณะ สุขอ่วม หัวหน้าศูนย์ฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และทุกหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง รับฟังแนวทางการดำเนินงานจาก ผอ.สคร.2 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานให้เป็น New Norm เช่น การใช้ข้อมูลสำรวจลูกน้ำยุงลายในการสื่อสารความเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคแก่ประชาชน รวมทั้งให้ติดตามการกินยาของผู้ติดเชื้อมาเลเรียให้ครบ และให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการรับวัคซีนของเด็กเพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันโรคตามมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี