พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นไปอย่างคึกคัก พุทธศาสนิกชนต่างเดินทางร่วมเวียนเทียนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม


เมื่อช่วงค่ำคืนวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พระครูประกาศบุญญากร เจ้าอาวาสวัดมณีไพรสณฑ์ เจ้าคณะตำบลแม่สอด เขต1 ร่วมนำพุทธศาสนิกชน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ประชาชนและเยาวชน ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 โดยมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา


ทั้งนี้ วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อวางจุดหมาย หลักการ และวิธีการ ในการเข้าถึงพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันต์สาวก และพุทธบริษัททั้งหลาย หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติได้แก่ โอวาทปาติโมกข์ หมายถึง หลักคำสอนคำสำคัญของพระพุทธศาสนาอันเป็นไปเพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตเป็นไปเพื่อความหลุดพ้น หรือคำสอน อันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น