กำแพงเพชร ผวจ.นำพุทธศาสนิกชนทำบุญวันมาฆบูชา

871

กำแพงเพชร ผวจ.นำพุทธศาสนิกชนทำบุญวันมาฆบูชา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 น.  ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 

พระราชวชิรเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ ประธานฝ่ายสงฆ์ และแสดงธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา เรื่องของความอดทน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงต่อไป

     

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 เหตุการณ์ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ได้แก่ พระสงฆ์ จำนวน 1,250 องค์ เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ พระสงฆ์ล้วนเป็นพระอรหันต์ พระสงฆ์มาประชุมพร้อมกัน โดยมิได้นัดหมาย และวันที่พระสงฆ์มาประชุมตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา คือ โอวาทปาติโมกข์

เครดิต :ปชส.กำแพงเพชร