กำแพงเพชร บวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช งานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.09 น. ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช ในงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2562 ซึ่งได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ในสมัยสุโขทัย กำแพงเพชรมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่าน ต้องคอยรับศึกสงครามอยู่เสมอ จึงได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่ให้เห็นมากมายในปัจจุบัน เช่น วัดโบราณ ป้อมปราการ คูเมือง กำแพงเมือง ฯลฯ

จึงทำให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากโบราณสถานที่เก่าแก่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญก็คือ “งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง” ซึ่งเป็นการทำบุญในวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันมาฆบูชา

ซึ่งในปีนี้จังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการตกแต่งริ้วขบวนแห่พยุหยาตราจำลองพระยาลิไทย และเจ้าเมืองเสด็จนบพระบรมธาตุเจดีย์อย่างยิ่งใหญ่สวยงาม
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาล ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น

เครดิต: ปชส.กำแพงเพชร ภาพ/ข่าว