อำเภอบ้านตาก จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562

วันที่ 18 ก.พ.2562 นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off  รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2562 พร้อมทั้งปล่อยแถวขบวนรถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำของ อปท. เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการดับไฟป่า ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านตาก  โดยมีหน่วยงานทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ผู้นำ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษา ตลอดจนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม


ในห้วงที่ผ่านมาท้องที่อำเภอบ้านตาก มีจุดความร้อน Hot Spot เกิดขึ้น 45 จุด พบว่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561   ดังนั้นอำเภอบ้านตาก จึงได้จัดกิจรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขหมอกควันและไฟป่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ห้ามเผาเศษวัสดุ วัชพืช ป่าไม้ และเศษไม้ต่างๆ โดยมีมาตรการห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. – 30 เม.ย. 2562  และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนชาวอำเภอบ้านตากได้ทราบถึงความสำคัญในการช่วยป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ พร้อมร่วมมือ ร่วมใจกันกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น