คอบร้าโกลด์ การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา พลเอก ปริญญา ขุนนาศรี รองเสนาธิการทหาร พร้อมด้วย นายชิโร ซาโตะชิมะ (Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และผู้แทนจากกองทัพสหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยี่ยมชมและสังเกตการณ์การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) ในการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙ ณ กองบิน ๔๖ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีกำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวนกว่า ๑๗๑ นาย

การฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) เป็นอีกภารกิจหนึ่งของการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) เป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการสู้รบ ความขัดแย้ง หรือสาธารณภัยร้ายแรงต่าง ๆ โดยจำลองสถานการณ์ฝึกมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในอนุภูมิภาคแปซิฟิก
สำหรับการประกอบกำลัง แบ่งออกเป็น ๓ ชุด ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมผู้อพยพ ชุดระวังป้องกัน และกำลังสนับสนุนทางอากาศ ทั้งนี้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมผู้อพยพ (ECC)

โดยจัดแบ่งออกเป็นสถานีต่าง ๆ ได้แก่ สถานีต้อนรับและลงทะเบียน สถานีตรวจค้นอาวุธและยาเสพติด สถานีคัดกรองตรวจสุขภาพและคัดแยกประชาชน สถานีการรักษาพยาบาล สถานีการขนส่งและส่งกลับ ซึ่งกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบ C130 เข้าร่วมการฝึกฯ ด้วย

การฝึกฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้หน่วยต่าง ๆ ที่ร่วมการฝึกฯ มีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติการประสานงาน การแก้ปัญหาในสถานการณ์การฝึกฯ และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้ต่อไป

ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ ๑๙