qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

กลุ่มงานจิตเวช รพ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิต จัดการอบรมทีมพัฒนาเฝ้าระวังดูแลป้องกันช่วยเหลือผู้ป่วย

162
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแลจัดการอบรมทีมพัฒนาเฝ้าระวังดูแลป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยระดับอำเภอและตำบลพื้นที่เสี่ยง


ในเวลา 10.00 นของวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดท้ายตลาดตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายจรัล กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล เดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาทีมก็ระวังดูแลป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยระดับอำเภอและตำบลพื้นที่เสี่ยง

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg


โดยมีนายธวัชชัย นาคสนองหน.กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลลับแล นางสุมาลี มีศิริพันธุ์ หน.กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นางหยกฟ้า เพ็งเลีย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมทีมสุขภาพจิตจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 นายณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยทีมเฝ้าระวังดูแลป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยระดับอำเภอและตำบลพื้นที่เสี่ยง จากตำบลนานกกก แม่พูล ฝายหลวงศรีพนมมาศ ไผ่ล้อม ด่านแม่คำมัน ทุ่งยั้งและตำบลชัยจุมพล จำนวน 60 คนเข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์มีอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จมีแนวโน้มสูงขึ้นและเกินเป้าหมายเกิน 6.3 ต่อประชากรแสน ในระดับจังหวัดปัจจุบันอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จจำนวน 41 รายในระดับอำเภอ อำเภอลับแลจำนวน 5 ราย และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 ทำให้ประชาชนมีความเครียดมากขึ้นส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวและผู้คนรอบข้างและเพื่อป้องกันและลดปัญหาการฆ่าตัวตายจึงต้องมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย

โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและช่วยดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฆ่าตัวตายในชุมชนการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดทีมในการเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายในแต่ละชุมชนโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ 3ส. ปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือน โรคเครียด โรคซึมเศร้า รู้ทันปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเป็นแกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภาเด็กและเยาวชน องค์ดรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทน ในพื้นที่ ในวันนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก มาบรรยายให้ความรู้ให้กับทีมเฝ้าระวังดูแลป้องกันและช่วยเหลือผู้ป่วยระดับอำเภอและตำบลพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันให้เกิดการฆ่าตัวตายในชุมชน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน