qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

กองทัพภาคที่ 3 แจ้งเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน

390
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

กองทัพภาคที่ 3 แจ้งเลื่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ครั้งที่ 85 ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพันเอกรุ่ง คุณมหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วยพันโททรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯมีสาระสำคัญดังนี้.

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) นั้นกองทัพบก จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 จากเดิมวันที่ 1 – 12 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 23 กรกฎาคมถึง 23 สิงหาคม 2563 (เว้นวันที่28 กรกฎาคมและ12 สิงหาคม2563) ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายวันเพื่อลดความแออัดของหน่วยคัดเลือกในแต่ละวัน โดยพิจารณาใช้สถานที่ตรวจเลือกภายในหน่วยทหารเป็นลำดับแรกกรณีไม่มีหน่วยทหารให้พิจารณาสถานที่ที่เหมาะสมอากาศถ่ายเทสะดวกและกำหนดให้มีมาตรการควบคุมคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบถึงแนวการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2563 ดังต่อไปนี้.-

1. กำหนดให้ทหารกองเกินในท้องที่นำหมายเรียกฯ(แบบสด.35) มาแก้ไขวันสถานที่ตรวจเลือกใหม่หน่วยสัสดีเขต/อำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารได้ตั้งแต่วันที่26 มิถุนายนถึง22 กรกฎาคม2563

2. กำหนดให้ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการดำเนินกรรมวิธีในระหว่างวันที่29 มิถุนายนถึง22 กรกฎาคม2563 หน่วยสัสดีเขต/อำเภอและทำการตรวจเลือกฯในระหว่างวันที่23 ถึง25 กรกฎาคม2563 หน่วยทหารในพื้นที่กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ให้พิจารณาใช้สถานที่ที่เหมาะสม

3.กำหนดให้ผู้ที่ยื่นขอสิทธิผ่อนผันเนื่องจากอยู่ระหว่างกำลังศึกษาให้นำหมายเรียกฯมาแก้ไขวันเวลาสถานที่ตรวจเลือกใหม่หน่วยสัสดีเขต/อำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารได้ตั้งแต่วันที่26 มิถุนายนถึง22 กรกฎาคม2563

4. กำหนดให้ผู้ที่ขอสละสิทธิ์ผ่อนผันแจ้งความประสงค์สละสิทธิ์ผ่อนผันหน่วยสัสดีเขต/อำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารได้ตั้งแต่วันที่26 มิถุนายน– 22 กรกฎาคม2563

5. ใบรับรองการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(แบบสด.43) ที่ถูกต้องนั้นต้องได้รับจากประธานกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือกฯเท่านั้นขออย่าได้หลงเชื่อว่าจะมีผู้หนึ่งผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยเหลือในทางที่ไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่3 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการทุกคณะได้ให้ความเป็นธรรมแก่ทหารกองเกินทุกคนหากผู้ใดทราบว่ามีการช่วยเหลือกันในทางทุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการหรือมีการเรียบรับผลประโยชน์ตอบแทนไม่ว่ากรณีใดๆจากบุคคลใดหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ทั้งก่อนการตรวจเลือกฯในวันทำการตรวจเลือกฯและหลังเสร็จสิ้นการตรวจเลือกฯขอให้ได้แจ้งรายละเอียดอันมีหลักฐานสามารถที่จะสอบสวนเอาความผิดได้ที่กองทัพภาคที่3 หรือกองการสัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเพื่อจะได้ติดตามสอบสวนดำเนินคดีแก่ผู้ที่ประพฤติมิชอบต่อไป

6. รายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องขั้นตอนการตรวจเลือกฯ, คำแนะนำการยกเว้นหรือผ่อนผันการรับราชการ, คำแนะนำการติดต่อราชการและเส้นทางสู่อาชีพทหารฯสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือเฟซบุ๊ก: กองการสัสดีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กองทัพภาคที่3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการทุกคนจะสำนึกถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งของลูกผู้ชายไทยในอันที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยไปแสดงตนเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันทุกคน

ขอขอบคุณผู้ที่ร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจำการทุกคนที่ให้ความไว้วางใจต่อกองทัพเป็นผู้เสียสละในอันที่จะเข้ารับการฝึกฝนให้มีระเบียบวินัยทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการช่วยเหลือสังคมรวมทั้งเป็นกำลังที่สำคัญของชาติไทยสืบไป