qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

สภา มรภ.พิบูลสงคราม เสนอชื่อ “ดร.ชุมพล เสมาขันธ์” อธิการคนใหม่

116
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

สภา มรภ.พิบูลสงคราม เสนอชื่อ “ดร.ชุมพล เสมาขันธ์” อธิการคนใหม่

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 167(4/2563) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เห็นชอบเสนอชื่อ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คนใหม่

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการส่งหนังสือทบทวนข้อสั่งการ และจะดำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีคนใหม่ต่อไป