สภา มรภ.พิบูลสงคราม เสนอชื่อ “ดร.ชุมพล เสมาขันธ์” อธิการคนใหม่

288

สภา มรภ.พิบูลสงคราม เสนอชื่อ “ดร.ชุมพล เสมาขันธ์” อธิการคนใหม่

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 167(4/2563) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เห็นชอบเสนอชื่อ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คนใหม่

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการส่งหนังสือทบทวนข้อสั่งการ และจะดำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีคนใหม่ต่อไป