3286d277a47174fd869a17d3572133d8.jpg 6a8d6f25fc13531e806da9ccd13c7de5.jpg

สภา มรภ.พิบูลสงคราม เสนอชื่อ “ดร.ชุมพล เสมาขันธ์” อธิการคนใหม่

210
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

สภา มรภ.พิบูลสงคราม เสนอชื่อ “ดร.ชุมพล เสมาขันธ์” อธิการคนใหม่

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 167(4/2563) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เห็นชอบเสนอชื่อ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คนใหม่

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการส่งหนังสือทบทวนข้อสั่งการ และจะดำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีคนใหม่ต่อไป