พิษณุโลก สมาคมโรงเรียนอนุบาลฯนำร่องจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครู การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาการคำนวณ (คลิป)

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อนเศรษฐกิจสังคม”

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานว่า การอบรมเชิงประปฏิบัติการครั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมเป็นผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ 18 แห่ง พิจารณาความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์และการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระใหม่ที่ครูผู้สอนทุกคนควรต้องเรียนรู้โดยนำร่องในการอบรมให้กับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณก่อนและนำไปขยายผลให้กับครูผู้สอนทุกคนรับทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์และการบูรณาการวิทยาการคำนวณไปสู่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนในกลุ่มอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การให้โรงเรียนอนุบาลจังหวัดเป็นหน่วยนำ จะเป็นต้นแบบและฐานการพัฒนาครู โรงเรียนอื่นๆก็จะพัฒนาไปพร้อมๆกัน การพัฒนาครูสามารถนกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั่วประเทศ นับตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา ที่ต้องช่วยกำกับดูแลอย่างรวดเร็วเด็กต้องเรียนแล้ว ศึกษานิเทศก์ที่ต้องทำงานร่วมกับครู ผู้บริหารสำคัญที่สุดใกล้ชิดกับครูที่ต้องจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องสนับสนุนองค์ความรู้อย่างไร