วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 15 มกราคม 2562 นายชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก เป็นประธานพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ซึ่งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก และมูลนิธิการแพทย์แผนไทยติกิจฉาเวช ได้จัดขึ้น โดยมีนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยภาคปกติ 4 ปี และนักศึกษาภาคสมทบหลักสูตรอบรมแพทย์แผนไทย 3 ปี ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า รวมทั้งหมอนวดแผนไทยจากสำนักต่าง ๆ และหมอพื้นบ้านเข้าร่วมพิธีไหว้บูชาครูกว่า 900 คน

ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงบรมครูทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ครูที่หนึ่ง คือ พระพุทธเจ้า ครูที่สอง คือ บิดา มารดา ครูที่สาม คือ ครูวิชาชีพที่ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้ให้ศิษย์ได้มีอาชีพด้านการแพทย์แผนไทย เยียวยารักษาผู้ป่วยด้วยสมุนไพรไทย ด้วยภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ทำให้วิชาความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยของไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ในพิธีนอกจากจะมีพิธีไหว้ครู ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมการไหว้ครู สร้างสัมพันธ์ด้านปัญญาระหว่างครูและศิษย์ แล้ว ได้มีการประกาศคำสัตย์ปฏิญาณที่จะดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพด้านการแพทย์แผนไทย

โดยยึดถือสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้ป่วยและสาธารณชนเป็นอันดับแรก และจัดให้มีการบูชาไหว้ครูด้วยเครื่องสังเวยกระยาบวช คือ อาหาร ผลไม้ ดอกไม้ต่าง ๆ ซึ่งหมายถึงการทำให้วิชาชีพแพทย์แผนไทยเจริญก้าวหน้า และยั่งยืนสืบ ต่อไป


หลังจาก ได้มีพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หล่อด้วยโลหะ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว เพื่อให้ผู้ร่วมพิธีได้เช่าบูชา เนื่องจากพระพุทธรูปปางนี้ ถือว่าเป็นหมอยา ที่เกิดจากบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ได้ทุกข์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและทางใจ ผู้ใดมีไว้ครอบครองและสักการบูชา จะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว