กองทัพภาคที่ 3 แถลงผลงานในรอบช่วงเดือน พ.ย.61-ม.ค.62


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พันเอกรุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 แถลงผลงาน การปฏิบัติหน้าของของกองทัพภาคที่ 3 และหน่วยขึ้นตรง โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมาย สังคมมีความปลอดภัยจากยาเสพติด งานหลักที่มุ่งเน้นใน ด้านการสกัดกั้นปราบปราม ตามที่คำสั่ง ผบ.ทบ.อย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 3 เดือน พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562

โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงได้กำหนดมาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพสกัดกั้นยาเสพติด ตั้งแต่แนวชายแดนถึงพื้นที่ตอนใน มีการปฏิบัติ จำนวน 2,196 ครั้ง สามารถตรวจยึดจับกุมผู้ต้องหา และของกลางยาบ้า จำนวน 27,625,714 เม็ด ไอซ์ จำนวน 306 กิโลกรัม เฮโรอีน จำนวน 118 กรัม เคตามีน จำนวน 99 กิโลกรัม ฝิ่น จำนวน 4.3 กิโลกรัม

ในด้านการป้องกันการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในและนอกสถานศึกษา การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการ และและประชาชนทั่วไป พัฒนาศักยภาพผู้นำผ่านการอบรม เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ดำเนินการในพื้นที่ 2,354 หมู่บ้าน ตลอดทั้งการบำบัดรักษาฟื้นฟูยาเสพติดเข้ารับการบำบัด จำนวน 5,848 คน

ด้านการปราบปรามลักลอบเล่นการพนัน เจ้าหน้าที่ทหารจากกองกำลังรักษา ความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียง ได้เข้าปิดล้อมจับกุมการลักลอบเล่นพนัน “บาคาร่า” จำนวน 79 คน ชาย 35 คน และหญิง 44 โต๊ะบาคาร่า 4 โต๊ะ เงินสด 575,000 บาท

ส่วนปัญหาแรงงานต่างด้าว ระเบียบแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้ดำเนินการจัดระเบียบแรงงานในเขตพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ มีการคัดกรอง ทำการขึ้นทะเบียน กรอกประวัติ และการทำบัตรประจำตัวแรงงาน โดยมีแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

แม่ทัพภาคที่ 3 เน้นการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพ สามารถตรวจยึดไม้ของกลางเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นอกจากนั้นได้ตรวจยึดและทวงคืนพื้นที่ป่าดังกล่าว จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 116 ไร่ และยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาลและ ป่าแม่ยุย บ้านทุ่งโป่ง ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ คืนอีก 4 ไร่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอมก๋อย บริเวณบ้านแม่อ่างขาง ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อีก 26 ไร่ นอกจากนั้นสามารถยึดพื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำก้อ-น้ำชุน ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 และชั้น 2 จากนายทุนมาได้

โดยเมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ผ่านมา ได้เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของที่ประชาชนประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่ ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร หลังมีฝนตกหนัก เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชาชน 7 หมู่บ้าน ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน จำนวน 219 คน 73 ครัวเรือน อาคารสิ่งก่อสร้างบ้านพักอาศัยเสียหาย จำนวน 28 หลัง พืชไร่ จำนวน 461 ไร่ พืชสวน จำนวน 19 ไร่ บ่อเลี้ยงปลา จำนวน 36 บ่อ และไก่ จำนวน 250 ตัว พร้อมได้ร่วมกับส่วนราชการและ ภาคประชาชนร่วมกันทำความสะอาด รวมทั้งฟื้นฟูบูรณะสิ่งก่อสร้างที่พังเสียหายต่อไป