qb6pMg.jpg qbVeHE.jpg 494d3cf8fe3ed00ce70b446cba600ef8.jpg

ฟาร์มไส้เดือน “ปืนใหญ่” สร้างทางเลือกที่มีคุณค่า ผ่านทหารกล้าคืนถิ่น

239
d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ฟาร์มไส้เดือน “ปืนใหญ่” สร้างทางเลือกที่มีคุณค่า ผ่านทหารกล้าคืนถิ่น

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 นครสวรรค์ เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยทหารการบังคับบัญชาในสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3

ทหารกองประจำการ” จึงเป็นอีกหนึ่งบุคลากรของกองทัพบก นอกเหนือจากการฝึก เพื่อการรบแล้ว การมีอาชีพหลังปลดประจำการเป็นสำคัญที่ทางกองทัพบก ได้สนับสนุนให้ทหารกองประจำการได้มีอาชีพหลังปลดประจำการ

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 ปัจจุบันมี พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4
จึงถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ทหารกองประจำการ ผ่านโครงการเลี้ยงไส้เดือนจากมูลกระบือ พร้อมพาเยี่ยมชมการเลี้ยงกระบือแบบประณีตถึงฟาร์ม เพื่อเสริมสร้างอาวุธทางปัญญาก่อนครบกำหนดประจำการ

เมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จึงนำทหารกองประจำการที่ใกล้ครบกำหนดปลดประจำการ เปิดโลกแห่งความรู้เสริมสร้างอาชีพ จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกอบรมวิชาชีพให้ทหารกองประจำการ และศึกษาดูงานการเลี้ยงกระบือแบบประณีต เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดจากกองประจำการ ณ พื้นที่เกษตรกรรมของหน่วย ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ และฟาร์มกระบือในพื้นที่ ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

“ไส้เดือน” 2 คำสั้นๆ แต่เมื่อเอ่ยถึงประโยชน์ พูดได้ยาวนับล้านคำ และเป็นสัตว์ที่น่ากลัวสำหรับใครหลายๆคน แต่ทว่า “ไส้เดือน” คือสัตว์ที่สวยงาม สำหรับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างสิ่งที่มีคุณค่ามากมายให้ชีวิต

สำหรับกิจกรรมการนำทหารกองประจำการใกล้ครบกำหนดปลดประจำการในเดือนเมษายน 2563 นี้ Knowledge Forward พาไปดู….การเสริมสร้างถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกอบรมอาชีพวิชาชีพ พร้อมศึกษาดูงานการเลี้ยงกระบือแบบประณีต ของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เป็นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ จากโครงการธนาคารกระบือของหน่วย

โดยเป็นการนำมูลของกระบือ มาใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือน สายพันธุ์ AF ( African Night Crawler ) ซึ่งจะได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน ที่ได้จากการที่ไส้เดือนทำการย่อยอาหาร (Bedding) จนกลายเป็นมูลไส้เดือน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการดำเนินการดังกล่าว ทำให้ได้ไส้เดือนในปริมาณที่มากขึ้น สามารถนำไปจำหน่ายเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ในราคากิโลกรัมละ 400 – 600 บาท และนำไปเป็นอาหารของสัตว์ประเภทต่างๆ ที่มีสารอาหารโปรตีนสูง ภายในราคาต้นทุนที่ต่ำ ณ พื้นที่เกษตรกรรมของหน่วยทหารปืนใหญ่ที่ 4

นอกจากนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ยังได้นำทหารกองประจำการ ไปศึกษาดูงานการเลี้ยงกระบือแบบประณีต ณ ยุติธรรมฟาร์มควายไทย ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการเพิ่มมูลค่าของการเลี้ยงกระบืออย่างถูกวิธี และคุ้มค่า นับเป็นตัวเลข 6 – 7 หลักได้ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี

พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ กล่าวว่า แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ผ่านงานของ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กับศาสตร์พระราชา โครงการธนาคารกระบือ โดยเป็นการนำมูลของกระบือ มาใช้เพาะเลี้ยงไส้เดือน สายพันธุ์ AF ( African Night Crawler ) จะช่วยให้ ทหารกองประจำการ สามารถนำสิ่งที่ได้จากนิทรรศการมีชีวิตที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง ทหารกองประจำการสามารถเก็บเกี่ยวความรู้จากศาสตร์เหล่านี้ไปใช้ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ และเชื่อว่า หากทหารกองประจำการที่กำลังจะปลดประจำการ ในเดือน เมษายน 2563 สามารถนำสิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปปฎิบัติได้ น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้อย่างมั่นคงมากขึ้น

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ในการดูแลทหารกองประจำการ เสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองหลังจากปลดประจำการ จนสามารถสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ และถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไปได้อีกด้วย

ยูงลำแพน /รายงาน