พิษณุโลก เตรียมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ”สระสองห้อง” ในพระราชวังจันทน์ นำเข้าพิธีเสกน้ำอภิเษก ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จังหวัดพิษณุโลก กำหนดประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำน้ำเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และใช้พระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นสถานที่ประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ได้จัดตั้งคณะกรรมการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดดำเนินการสำรวจและบำรุงรักษาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เคยใช้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ให้มีสภาพใสสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระสองห้อง และจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 สำหรับกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้ วันที่ 6 เมษายน 2562 จะมีพิธีพลีกรรมตักน้ำพร้อมกันทุกจังหวัด วันที่ 8-9 เมษายน 2562 มีพิธีปลุกเสกน้ำทุกจังหวัดพร้อมกัน วันที่ 18-19 เมษายน 2562 พิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร วันที่ 22-23 เมษายน 2562 พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง ประกาศการบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีบรมราชาภิเษก การถวายพระพร ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิเฉลิมพระแท่นบรรจถรณ์, วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ช่วงเช้ามีพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยและช่วงเย็นเสด็จเลียบพระนคร , วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้า

“สระสองห้อง”ตั้งอยู่ทางด้านทิศทางตะวันตก นอกกำแพงพระราชวังจันทน์ลักษณะเป็นสระใหญ่ ยาวตามแกนทิศเหนือ-ใต้ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 160 เมตร มีเกาะกลางน้ำและมีคันดินที่เตี้ยกว่าตัวเกาะกั้นกลางสระ ทำให้แบ่งพื้นที่สระออกเป็นสองส่วน ดังที่เรียกกันว่า “สระสองห้อง” ซึ่งเคยนำใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หลักฐานจากการขุดค้นบริเวณสระสองห้องพบโบราณวัตถุในสมัยอยุธยา