กองทัพไทย-สหรัฐ กำลังพลร่วมฝึกการดำรงชีพในป่า

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 กองทัพไทยและกองทัพ สหรัฐอเมริกา ได้จัดกำลังพลทั้งสองประเทศเข้าร่วมฝึกการดำรงชีพในป่า เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจ และสามารถดำรงชีพในป่าหรือพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยได้ ในกรณีที่ไม่สามารถรับเสบียงอาหารเพิ่มเติมจากส่วนหลัง หรือจากการถูกปิดล้อมจากข้าศึก

เพื่อให้กำลังพลมีทักษะขั้นพื้นฐานสามารถหาอาหารจากธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัว จำพวกพืชเขตร้อน การหาน้ำดื่มจากธรรมชาติ การสังเกตุสัตว์ที่มีพิษ และไม่มีพิษ การจับสัตว์ ชนิดต่างๆเพื่อใช้ในการปะทังชีวิต ในการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2019 ณ ค่าสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จว.พิษณุโลก